Stenungsund söker ekonomiskt stöd för att motverka översvämningar – I ljuset av det föränderliga klimatet, där skyfall och omfattande nederbörd blir allt vanligare, växer behovet av att vidta förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Landets kommuner har sammanlagt sökt bidrag på över 800 miljoner kronor för sådana åtgärder, och Stenungsund är en av dessa kommuner.

De intensiva regnen under sommaren och den ökande vattennivån har gjort det tydligt att samhället behöver anpassa sig till klimatförändringarna. Kommunerna visar stort intresse för statens bidrag som stödjer detta initiativ.

Den andra ansökningsomgången för året avslutades den 1 september, där totalt 31 ansökningar från 25 olika kommuner inkommit. Sammanlagt söks cirka 820 miljoner kronor, där i de flesta fallen 60% av projektkostnaden täcks.

Stenungsund strävar efter att säkra 3 939 180 kronor för att bekämpa potentiella översvämningar. Staden markerades som en riskzon för betydande översvämningsrisker i maj 2021 av Länsstyrelsen, med utarbetade planer enligt EU:s översvämningsdirektiv för perioden 2022 till 2027.

  • Projektansökningarna som inkommit varierar i storlek och omfattar diverse risker. Cirka hälften av ansökningarna fokuserar på översvämningsförebyggande, medan den andra hälften syftar till att förebygga ras och skred. Det finns också några ansökningar som berör naturolyckor orsakade av erosion, ett tillägg som gjordes förra året i och med en ändring av reglerna, förklarar Ida Axelsson Wall, koordinator för statens bidrag.

Granskningen och bearbetningen av de inskickade ansökningarna har nu inletts. Expertorgan som SMHI, SGI och SGU engageras vanligtvis för att bistå med teknisk expertis under granskningsprocessen, enligt ett uttalande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).